Advisering

Het platform geeft gevraagd en ongevraagd advies aan organisaties en particulieren over het beleid voor mensen met een lichamelijke beperking  of chronische ziekte. Verschillende organisaties hebben een structureel overleg met het platform, waarin ze worden geadviseerd over de consequenties van de maatregelen voor mensen met een functiebeperking, bij de ontwikkeling of uitvoering van hun beleid. 

Overlegpartijen

Gemeente Westland

Met de gemeente is overleg over alle facetten van beleid dat betrekking heeft op haar burgers. Het gaat hierbij niet alleen om de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, maar ook om beleid op het terrein van Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer, Sport en Recreatie, Bouwen en Wonen en Financiën.

Woningbouwcorporaties

De woningbouwcorporaties Wonen WateringenVestia en Arcade worden geadviseerd over de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van hun woningbouwprojecten en alles wat daarmee samenhangt.

Projectontwikkelaars en architecten

Projectontwikkelaars en architecten worden geadviseerd over de toegankelijkheid van hun bouwplannen voor mensen met een lichamelijke beperking.

Bedrijven

Met bedrijven vindt incidenteel overleg plaats over de consequenties van hun plannen voor de realisatie van een toegankelijke samenleving.

Meyra

In een structureel overleg met Meyra, de leverancier en serviceorganisatie van revalidatie hulpmiddelen, zorgvoorzieningen en zorgproducten in het Westland, wordt meegedacht over een efficiënte en effectieve levering en onderhoud van hulp- en zorgmiddelen.

Adviesraad Sociaal Domein

De adviesraad is onafhankelijk en houdt de gemeente scherp door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over zaken die vallen onder het sociaal domein. Het werkveld van de adviesraad is breed en betreft alles wat valt onder de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

De ASDW richt zich daarbij op de belangen van alle burgers, en met name de belangen van de kwetsbare burgers. De leden van de adviesraad zijn vrijwilligers en vertegenwoordigen geen organisatie, maar voelen zich betrokken bij wat er binnen het sociaal domein in het Westland gebeurt. Geregeld hebben zij contact met (belangen)organisaties, de ‘schil’ genaamd, om tot een juist advies te komen.

Vitis Welzijn Westland

Met ruim 1.100 vrijwilligers, betrokken medewerkers en goede contacten met lokale professionele en vrijwilligersorganisaties is Vitis Welzijn dichtbij. Door buurten te activeren en mensen aan te zetten om te participeren, elkaar te ontmoeten en om te zien naar elkaar levert Vitis een concrete bijdrage aan het versterken van de sociale infrastructuur.