Privacyverklaring

Stichting Platform Gehandicapten Westland, Stichting Strandrups De Vrijheid en Stichting Rolbus Westland, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor elk sitebezoek of transactie geldt onderstaand privacy beleid.

Contactgegevens
Postbus 51, 2685 ZH Poeldijk
info@pgwestland.nl
06 - 3495999
www.pgwestland.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:- Naam (verplicht)        
- Adres (verplicht) 
- Postcode (verplicht) 
- Woonplaats (verplicht) 
- Telefoonnummer en/of (verplicht) 
- Mobielnummer (verplicht) 
- E-mailadres (verplicht)

Hieronder vindt u een overzicht van de overige gegevens die wij verwerken:- Naam bedrijf/organisatie (verplicht)                                           
- Afdeling (optioneel)
- Kostenplaats (optioneel)       
- Naam (contact)persoon bedrijf/organisatie (optioneel) 
- Adresgegevens bedrijf/organisatie (verplicht) 
- Telefoonnummer bedrijf/organisatie en/of (verplicht) 
- Mobielnummer bedrijf/organisatie (verplicht) 
- E-mailadres bedrijf/organisatie (verplicht)
- Website bedrijf/organisatie (optioneel) 
- Dagdeel (verplicht)
- Aantal personen (verplicht) 
- Waarvan met rolstoel (optioneel) 
- Vragen/Opmerkingen (optioneel)

De gegevens van bedrijven en fondsen, die ons steunen, worden met toestemming op de website vermeld.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pgwestland.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw contactverzoek
- Het op uw verzoek sturen van de nieuwsbrief en informatie
- Het afhandelen van uw reservering van de strandrups
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

De verwerking van uw persoonsgegevens door ons is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. Zonder deze gegevens kunnen wij ons diensten niet verlenen.


Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Platform Gehandicapten Westland en Stichting Strandrups De Vrijheid nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of computersystemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Platform Gehandicapten Westland of Stichting Strandrups De Vrijheid) tussen zit.


Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na afhandeling van uw contactverzoek of reservering van de strandrups worden uw gegevens van de server verwijderd.

Uw contactverzoek komt bij ons binnen op het e-mailadres info@pgwestland.nl. Het contactverzoek wordt direct in behandeling genomen. Na afhandeling worden de gegevens verwijderd.

De reservering van de strandrups wordt door Stichting Strandrups De Vrijheid geprint en gearchiveerd. De reservering is tevens de opdracht voor het maken van de factuur. De gegevens worden verwerkt in een online-administratieprogramma. Voor de reservering, factuur en administratie hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.


Delen van persoonsgegevens met derden
Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden. Derhalve is er geen sprake van adressenhandel.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij maken op pgwestland.nl gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een desktopcomputer, laptop, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.

Als u gebruikmaakt van onze website, stuurt het cookie informatie terug aan ons. Wij gebruiken analytische cookies. Hiermee verzamelen wij statistieken over het gebruik van onze website door de gebruikers. Door websitegebruik te meten kunnen wij onze website blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers. De informatie is niet herleidbaar tot persoonsgegevens.

U kunt cookies blokkeren via uw web-browserinstellingen. Meer informatie over hoe u de instellingen kunt wijzigen vindt u op de website van de browser die u gebruikt.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pgwestland.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@pgwestland.nl.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- TLS (voorheen SSL); wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.


Grondslag voor de doeleinde van Stichting Platform Gehandicapten Westland en Stichting Strandrups de Vrijheid
Elke gegevensverwerking moet gerechtvaardigd zijn. De verwerking is gerechtvaardigd wanneer het doel van de verwerking gebaseerd kan worden op één van de zes rechtsgrondslagen die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden gegeven.

De gegevensverwerking door ons is gebaseerd op de tweede grondslag: “de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen”.

Persoonsgegevens mogen worden verwerkt als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. Als er een overeenkomst wordt gesloten, mogen wij de persoonsgegevens verwerken voor zover dit noodzakelijk is om de overeenkomst te kunnen uitvoeren. De overeenkomst hoeft overigens niet gericht te zijn op het verwerken van persoonsgegevens, maar de verwerking moet wel een noodzakelijk uitvloeisel van de overeenkomst zijn.

Persoonsgegevens mogen ook worden verwerkt als dit noodzakelijk is om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. In deze zogenoemde precontractuele fase kan het verwerken van persoonsgegevens namelijk noodzakelijk zijn. Een voorbeeld: als u bij een bank om een offerte vraagt voor een hypotheek. Voor het berekenen van het maximale leenbedrag, zal de bank bepaalde persoonsgegevens nodig hebben, voordat er daadwerkelijk sprake is van een overeenkomst.


Ben ik verplicht mijn persoonsgegevens te verstrekken?
U bent niet verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken. Echter is het voor ons noodzakelijk om deze gegevens te hebben voor de uitvoering van de opdracht/ dienst/ overeenkomst. Wanneer u ervoor kiest de benodigde gegevens niet te verschaffen, kunnen wij uw verzoek/ aanvraag/ reservering niet in  behandeling nemen.